FORTROLIGHEDSPOLITIK

ORIGINAL BARF ONLINE-BUTIK
INDHOLDSFORTEGNELSE:

 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
 2. BAGGRUND FOR BEHANDLING AF DATA
 3. FORMÅL, GRUNDLAG, PERIODE OG OMFANG AF DATABEHANDLING
 4. DATAMODTAGERE I ONLINE-BUTIKKEN
 5. PROFILERING I ONLINE-BUTIKKEN
 6. RETTIGHEDERNE FOR DEN PERSON, FOR HVEM GÆLDER DATA
 7. COOKIES I ONLINE STORE, BAGGRUNDSDATA OG ANALYSE
 8. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
  1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
   1.1. Denne fortrolighedspolitik i onlinebutikken er informativ, hvilket betyder, at den ikke er en kilde til forpligtelser for servicebrugere eller kunder i onlinebutikken. Privatlivspolitikken indeholder hovedsageligt regler vedrørende behandling af personoplysninger om administration i onlinebutikken, herunder bagrund, formål og omfanget af behandlingen af personoplysninger og de registrerede rettigheder samt information om brugen af cookies og analytiske værktøjer i onlinebutikken.
   1.2. Administration af personlige data indsamlet via onlinebutikken, er BARF Sp z o.o. som driver en virksomhed under navnet BARF, indført i det nationale domstolsregister med adresse på forretningsstedet: Michałkowicka 88A, 41-503 Chorzów, NIP: 627-26-13-814, KRS: 0000144926, e -mail-adresse: biuro @ barf.pl: – i det følgende benævnt “administratoren” som samtidig er tjenesteudbyderen og sælgeren af onlinebutikken.
   1.3. Personoplysninger i onlinebutikken behandles af administratoren i overensstemmelse med gældende lov, især i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data og ophævelse af direktiv 95/46 / EF (generel databeskyttelsesforordning) – i det følgende benævnt “GDPR” eller “GDPR-forordning”.
   Den officielle tekst til GDPR-forordningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
   1.4. Brug af onlinebutikken, herunder køb, er frivillig. Tilsvarende er levering af personoplysninger af servicebrugeren eller kunden ved hjælp af onlinebutikken frivillig med forbehold af to undtagelser: (1) indgåelse af kontrakter med administratoren – manglende levering i de tilfælde og i det omfang, der er angivet på onlinebutiken’s websted og i onlinebutikkens regler og denne fortrolighedspolitik, der er nødvendige for at indgå og udføre en salgsaftale eller kontrakt om levering af elektroniske tjenester med administratoren, resulterer i manglende evne til at indgå denne kontrakt. Levering af personoplysninger er i dette tilfælde et kontraktmæssigt krav, og hvis den registrerede ønsker, at indgå en given kontrakt med administratoren, er han forpligtet til, at levere de efterspurgte data. Hver gang er omfanget af data, der kræves for at indgå en kontrakt, tidligere angivet på webstedet for onlinebutikken og i onlinebutikkens regler; (2) Administratorens lovpligtige forpligtelser – tilvejebringelse af personoplysninger er et lovkrav, der følger af almindeligt gældende lovbestemmelser, der pålægger administratoren en forpligtelse til at behandle personoplysninger (f.eks. Databehandling med det formål at føre skatte- eller regnskabsbøger) og manglende levering af dem forhindrer administratoren i at udføre disse forpligtelser.
   1.5. Administrator lægger særlig vægt på at, beskytte personers interesser, hvis personoplysninger behandles af ham, og især er han ansvarlig og forsikrer, at de data, der indsamles af ham: (1) behandles i overensstemmelse med loven; (2) indsamlet til specificerede, lovlige formål og ikke udsat for yderligere behandling, der er uforenelig med disse formål; (3) faktisk korrekt og passende i forhold til det formål, hvortil de behandles (4) lagret i en form, der muliggør identifikation af personer, som de vedrører, ikke længere end det er nødvendigt for, at nå formål med behandlingen, og (5) behandlet på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed af personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse ved hjælp af tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.
   1.6. Under hensyntagen til karakter, omfang, kontekst og formål med behandling samt risiko for, at krænke rettigheder eller friheder for fysiske personer med forskellig sandsynligheds- og sværhedsgrad af truslen, implementerer administratoren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med dette direktiv og for at kunne bevise det. Disse foranstaltninger gennemgås og opdateres efter behov. Administrator bruger tekniske foranstaltninger til, at forhindre uautoriserede personers erhvervelse og ændring af personoplysninger, der sendes elektronisk.
   1.7. Alle ord, udtryk og akronymer, der bruges i denne fortrolighedspolitik og begynder med et stort bogstav (f.eks. Sælger, Onlinebutik, Elektronisk service), skal forstås i overensstemmelse med deres definition, indeholdt i reglerne i onlinebutikken, der er tilgængelige på onlinebutikkens websted.
  2. BAGGRUND FOR BEHANDLING AF DATA
   2.1. Administrator har ret til, at behandle personoplysninger i tilfælde, når og i hvilket omfang, hvor mindst en af følgende betingelser er opfyldt: (1) den registrerede har givet sit samtykke til behandlingen af personoplysninger til et eller flere specifikke formål ; (2) behandling er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at tage skridt i anmodning fra den registrerede, inden indgåelse af en kontrakt; (3) behandling er nødvendig for, at opfylde den juridiske forpligtelse, der påhviler administratoren; eller (4) behandling er nødvendig med henblik på legitime interesser forfulgt af administratoren eller af en tredjepart, medmindre disse interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, især når den registrerede er et barn.
   2.2. Administratorens behandling af personoplysninger, kræver hver gang eksistensen af mindst en af de baser, der er angivet i punkt 2.1 i fortrolighedspolitikken. De specifikke grunde til behandling af personoplysninger om servicebrugere og kunder i onlinebutikken, af administratoren er angivet i det næste afsnit af fortrolighedspolitikken – i forhold til det givne formål med behandling af personoplysninger.
  3. FORMÅL, BAGGRUND, PERIODE OG OMFANG AF DATABEHANDLING
   3.1. Hver gang formål, grundlag, periode, omfang samt modtagere af personoplysninger, der behandles af administratoren, skyldes handlinger, der er udført af en given tjenestebruger eller kunde i onlinebutikken. For eksempel, hvis kunden beslutter, at foretage et køb i onlinebutikken og vælger den personlige indsamling af det købte produkt i stedet for kurerforsendelse, behandles hans personlige data for, at udføre den indgåede salgsaftale, men vil ikke længere blive foretaget tilgængelig for transportøren, der udfører forsendelsen på anmodning fra administratoren.
   3.2. Administrator kan behandle personlige data i onlinebutikken til følgende formål af følgende grunde i følgende perioder og omfang:
   Formål af databehandling Den juridiske baggrund samt tid for databehandling Omfanget af de behandlede data Udførelse af salgsaftalen eller -kontrakten om levering af elektroniske tjenester eller handling efter anmodning fra den registrerede inden indgåelse af ovennævnte kontrakter
Formål af databehandlingDen juridiske baggrund samt tid for databehandling Omfanget af de behandlede data
 Udførelse af salgsaftalen eller -kontrakten om levering af elektroniske tjenester eller handling efter anmodning fra den registrerede inden indgåelse af ovennævnte kontrakter    rtikel 6, stk.1 1 lit. b) GDPR-regler (kontraktens udførelse) Data gemmes i den periode, der er nødvendig for at udføre, opsige eller på anden måde opsige den indgåede kontrakt.Maksimal rækkevidde: navn og efternavn; email adresse; kontakt telefonnummer; leveringsadresse (gade, husnummer, lejlighedsnummer, postnummer, by, land), bopælsadresse / forretning / sæde (hvis forskellig fra leveringsadressen). I tilfælde af servicebrugere eller kunder, der ikke er forbrugere, kan administratoren desuden behandle virksomhedsnavnet og skatteidentifikationsnummeret (NIP) for servicebrugeren eller kunden. Det angivne omfang er maksimalt – i tilfælde af f.eks. personlig afhentning, er det ikke nødvendigt at angive leveringsadressen.
  Direkte Marketing  Artikel 6, stk.1 1 lit. f) GDPR-regler (administratorens legitime interesse) Data opbevares i den periode, hvor administratorens legitime interesse forfølges, men ikke længere end i den periode, hvor krav på den registrerede begrænses på grund af den forretningsmæssige aktivitet, der udføres af administratoren. Forældelsesfristen er defineret ved lov, især den civile lovgivning (den grundlæggende forældelsesperiode for krav i forbindelse med drift af en virksomhed er tre år og for en salgskontrakt – to år). Administratoren må ikke behandle data med henblik på direkte markedsføring i tilfælde af en effektiv indsigelse fra den registrerede Email adresse
  Marketing  Artikel 6, stk.1 1 lit. a) GDPR-regler (samtykke) Data opbevares, indtil den registrerede trækker sit samtykke tilbage til yderligere behandling af hans data, herunder mål.  Navn, e-mail-adresse
  At udtrykke kundens mening om den indgåede salgsaftale   Artikel 6, stk.1 1 lit. a) GDPR-regler Data opbevares, indtil den registrerede trækker sit samtykke tilbage til yderligere Artikel 6, stk. 1 1 lit. a) GDPR-regler Data opbevares, indtil den registrerede trækker sidder samtykke tilbage til yderligere behandling af hans data, herunder artikel 6 par. 1 lit. a) GDPR-regler Data gemmes, indtil den registrerede trækker sit samtykke tilbage til videre behandling af hans data til dette formål.e behandling af hans data, herunder artikel 6 ust. 1 lit. a) Vedtægter RODO Data opbevares, indtil den registrerede trækker sit samtykke tilbage til yderligere behandling af hans data, herunder mål.   Email adresse
  Opbevaring af skatte- eller regnskabsbøger  Artikel 6, stk.1 1 lit. c) Regler for GDPR i forbindelse med med kunst. 86 § 1 i skatteforordningen, dvs. af 17. januar 2017 (Journal of Laws of 2017, punkt 201) eller art. 74 sek. 2 i regnskabsloven, dvs. 30. januar 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Data opbevares i den periode, der kræves i henhold til lov, der kræver, at administratoren opbevarer skattebøger (indtil skattepligtens periode udløber, medmindre skattelovgivningen bestemmer andet) eller regnskabsbøger (5 år regnet fra begyndelsen af ​​året efter regnskabsåret til som dataene vedrører).  Fornavn og efternavn; bopæls / virksomheds / sæde (hvis det er forskelligt fra leveringsadressen), virksomhedsnavn og skatteidentifikationsnummer (NIP) på servicebrugeren eller kunden
  Bestemmelse, efterforskning eller forsvar af krav, der kan rejses af administratoren, eller som kan rejses over for administratoren  Artikel 6, stk.1 1 lit. f) GDPR-reglerData opbevares i den periode, hvor administratorens legitime interesse forfølges, men ikke længere end i den periode, hvor krav på den registrerede begrænses på grund af den forretningsmæssige aktivitet, der udføres af administratoren. Forældelsesfristen bestemmes af loven, især den civile lovgivning (den grundlæggende forældelsesperiode for krav i forbindelse med drift af en virksomhed er tre år og for en salgskontrakt – to år). Fornavn og efternavn; kontakt telefonnummer; email adresse; leveringsadresse (gade, husnummer, lejlighedsnummer, postnummer, by, land), bopælsadresse / forretning / sæde (hvis forskellig fra leveringsadressen).I tilfælde af servicebrugere eller kunder, der ikke er forbrugere, kan administratoren desuden behandle virksomhedsnavnet og skatteidentifikationsnummeret (CVR) for servicebrugeren eller kunden.
 1. DATAMODTAGERE I ONLINE-BUTIKEN

4.1. For at Online Store fungerer korrekt, herunder implementering af indgåede salgsaftaler, er det nødvendigt for administratoren, at bruge tjenester fra eksterne enheder (f.eks. En softwareleverandør, kurér eller betalingsbehandler). Administratoren bruger kun tjenester fra sådanne processorer, der giver tilstrækkelige garantier til, at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så behandlingen opfylder kravene i GDPR-forordningen og beskytter de registreredes rettigheder.

4.2. Overførsel af data fra administratoren finder ikke sted i alle tilfælde og ikke til alle modtagere eller kategorier af modtagere, der er angivet i fortrolighedspolitikken – Administratoren leverer kun data, når det er nødvendigt,at opnå et givet formål med behandling af personoplysninger og kun til i det omfang, det er nødvendigt for, at opnå det. For eksempel, hvis kunden bruger en personlig afhentning, overføres hans data ikke til operatøren, der samarbejder med administratoren.

4.3. De personlige data fra Tjenestebrugerne og Kunder i Onlinebutikken kan overføres til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

4.3.1. transportører / speditører / kurer – i tilfælde af en kunde, der bruger onlinebutikken med leveringsmetoden for produktet med post eller kurer, leverer administratoren kundens indsamlede personlige data til den valgte transportør, speditør eller formidler, der udfører forsendelsen på anmodning fra administratoren i det omfang, det er nødvendigt for at levere produktet til klienten.

4.3.2. enheder, der betjener elektroniske betalinger eller med betalingskort – i tilfælde af en kunde, der bruger onlinebutikken med metoden til elektroniske betalinger eller med et betalingskort, leverer administratoren kundens indsamlede personlige data til den valgte enhed, der betjener ovenstående betalinger i online butik efter anmodning fra administratoren i det omfang, det er nødvendigt,at håndtere betalinger foretaget af kunden.

4.3.3. långivere / udlejere – i tilfælde af en kunde, der bruger betalingsmetoden i afbetalingssystemet eller leaser betaling i onlinebutikken, leverer administratoren kundens indsamlede personlige data til den valgte långiver eller udlejer, der betjener ovenstående betalinger i onlinebutikken på anmodning fra administratoren i det omfang, det er nødvendigt for at håndtere betalinger foretaget af kunden.

4.3.4. leverandør af opinionsundersøgelsessystemet – i tilfælde af en kunde, der har aftalt at udtrykke en mening om den indgåede salgsaftale, leverer administratoren kundens indsamlede personlige data til den valgte enhed, der leverer opinionsundersøgelsessystemet om de indgåede salgsaftaler i online butik efter anmodning fra administratoren i det omfang det er nødvendigt for kunden, at udtrykke en mening for brug af meningsmålingsystemet.

4.3.5. tjenesteudbydere, der forsyner administratoren med tekniske, it- og organisatoriske løsninger, der gør det muligt for administratoren at drive en virksomhed, herunder onlinebutikken og de elektroniske tjenester, der leveres gennem den (især computersoftwareleverandører til drift af onlinebutikken, e-mail og hosting udbydere og softwareleverandør eller softwareudbydere) firma og teknisk support til administratoren) – administratoren leverer de indsamlede personlige data fra kunden til en udvalgt leverandør, der kun handler på hans vegne i sagen og i det omfang, det er nødvendigt for, at opnå et givet formål med databehandling i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

4.3.6. udbydere af regnskabs-, juridiske og rådgivningsydelser, der giver administratoren regnskabsmæssig, juridisk eller rådgivende support (især et regnskabskontor, advokatfirma eller inkassofirma) – Administratoren leverer de indsamlede personoplysninger om kunden til en valgt leverandør, der handler på hans vegne i sagen og i det omfang, det er nødvendigt, at fuldføre et givet formål med databehandling i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik

 1. PROFILERING I ONLINE-BUTIKEN

5.1. GDPR-forordningen pålægger administratoren en forpligtelse til at informere om automatiseret beslutningstagning, herunder profilering som omhandlet i art. 22 sek. 1 og 4 i GDPR-forordningen og – i det mindste i disse tilfælde – relevant information om reglerne for deres vedtagelse samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede. Med dette i tankerne giver administratoren oplysninger om mulig profilering i dette punkt i fortrolighedspolitikken.

5.2. Administratoren kan bruge profilering til direkte markedsføringsformål i onlinebutikken, men de beslutninger, der er truffet af administratoren, gælder ikke for indgåelse eller afslag på, at indgå en salgsaftale, eller muligheden for at bruge elektroniske tjenester i onlinebutikken. Effekten af,at bruge profilering i onlinebutikken kan, for eksempel være, at give en given person en rabat, sende ham en rabatkode, minde om ufærdige køb, sende et produktforslag, der kan svare til en given persons interesser eller præferencer eller foreslår bedre betingelser sammenlignet med standardtilbudet i onlinebutikken. På trods af profilering træffer en given person en gratis beslutning om, hvorvidt han vil bruge denne rabat, eller bedre betingelser og foretage et køb i onlinebutikken.

5.3. Profilering i onlinebutikken består i en automatisk analyse eller prognose for en given persons opførsel på onlinebutiks websted, fx ved at tilføje et specifikt produkt i kurven, gennemse en bestemt produktside i onlinebutikken eller ved, at analysere den tidligere historie om køb i onlinebutikken. Betingelsen for en sådan profilering er, at administratoren har personlige oplysninger om en given person for at kunne sende dem, f.eks. En rabatkode.

5.4. Den registrerede har ret til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har juridiske virkninger eller væsentligt påvirker denne person.

 1. RETTIGHEDERNE FOR DEN PERSON, SOM DATA VEDRØRER 6.1. Retten til at få adgang til, rette, begrænse, slette eller overføre – den registrerede har ret til at anmode administratoren om, at få adgang til deres personlige data, rette dem, slette (“retten til at blive glemt”) eller begrænse behandlingen og har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og har også ret til, at overføre deres data. Detaljerede betingelser for udøvelse af ovennævnte rettigheder, er beskrevet i art. 15-21 i GDPR-forordningen.

6.2. Retten til når som helst, at trække samtykke tilbage – en person, hvis data behandles af administratoren på grundlag af udtrykt samtykke (i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9 sek. 2 lit. a) i GDPR-forordningen) har den ret til, når som helst, at trække samtykke tilbage uden at påvirke lovligheden af behandlingen, der blev udført på grundlag af samtykke inden tilbagetrækningen.

6.3. Retten til, at indgive en klage til tilsynsmyndigheder – den person, hvis data behandles af administratoren, har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheder på en måde, der er specificeret i bestemmelserne i GDPR-forordningen og polsk lov, især loven om beskyttelse af personoplysninger. Den øverste organ i Tilsynsmyndigheder i Polen er præsident for Kontoret for beskyttelse af personoplysninger.

6.4. Ret til, at gøre indsigelse – den registrerede har til enhver tid ret til, at gøre indsigelse – af grunde relateret til hans særlige situation – mod behandlingen af hans personlige data baseret på art. 6 sek. 1 lit. e) (offentlig interesse eller opgaver) eller f) (administratorens legitime interesse), herunder profilering, baseret på disse bestemmelser. I et sådant tilfælde har administratoren ikke længere lov til, at behandle disse personoplysninger, medmindre han demonstrerer eksistensen af gyldige juridisk grund til behandling, tilsidesættelse af den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller grund til, at etablere, undersøge og forsvare krav.

6.5. Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring – hvis personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, har den registrerede ret til når som helst, at gøre indsigelse mod behandlingen af hans personoplysninger til sådanne markedsføringsformål, herunder profilering, i det omfang behandlingen er relateret til sådan direkte markedsføring.

6.6. For at udøve de rettigheder, der er nævnt i dette punkt i fortrolighedspolitikken, kan du kontakte administratoren ved at sende en passende meddelelse skriftligt eller via e-mail til administratorens adresse, der er angivet i begyndelsen af fortrolighedspolitikken eller ved hjælp af kontaktformularen tilgængelig på online Store-webstedet.

 1. COOKIES I ONLINE STORE, YDELSESDATA OG ANALYTIK

7.1. Cookies (cookies) er tekstanmodninger i form af tekstfiler, der sendes af serveren og gemmes på siden af den person, der besøger webstedet i Online Store (f.eks. På harddisken på computeren, den bærbare computer eller smartphone-computeren eller er gemt på smartphonen – afhængigt af datoen for brugen af besøgende i vores onlinebutik). Detaljerede oplysninger om cookies samt historikken for deres filer kan findes blandt andre. her: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

7.2. Administratoren kan inkludere data i cookies, når besøgende bruger hjemmesiden

7.2.1. identificering af servicebrugere som logget ind i onlinebutikken og viser, at de er logget ind;

7.2.2. huske produkter tilføjet til kurven for at placere en ordre;

7.2.3. huske data fra udfyldte ordreformularer, undersøgelser eller loginoplysninger til onlinebutikken;

7.2.4. justering af indholdet på Online Store-webstedet til de individuelle præferencer i Servicemodtageren (f.eks. valgmuligheder, præferencer, sidelayout) og optimering af brugen af Online Store-websteder;

7.2.5. opbevaring af anonyme statistikker, der viser, hvordan man bruger Online Store-webstedet;

7.2.6. remarketing, dvs. observation af webstedsbesøg gennem anonym undersøgelse af deres aktiviteter (f.eks. nøgleord osv.) for at skabe deres profil og give dem deres forventede interesser, også når de besøger andre websteder i Google Inc. og Facebook Ireland Ltd.

7.3. Som standard accepterer de fleste tilgængelige browsere på markedet cookies som standard. Alle har mulighed for at specificere vilkårene for brug af cookies ved hjælp af indstillingerne i deres egen webbrowser. Dette betyder, at du f.eks. delvis kan begrænse (f.eks. midlertidigt) eller helt deaktivere muligheden for, at gemme cookies – i sidstnævnte tilfælde kan det dog påvirke nogle af funktionerne i onlinebutikken (for eksempel kan det være umuligt at videregive ordrestien gennem ordreformularen pga. for ikke at huske produkterne i kurven under de næste trin i bestillingen).

7.4. Webbrowserindstillingerne inden for cookies er vigtige med hensyn til samtykke til brugen af cookies i vores onlinebutik – i overensstemmelse med loven kan sådant samtykke også udtrykkes gennem indstillingerne i webbrowseren. I mangel af et sådant samtykke bør browserindstillingerne for cookies ændres i overensstemmelse hermed.
7.5. Detaljerede oplysninger om ændring af cookieindstillinger og deres egen fjernelse i de mest populære webbrowsere er tilgængelige i hjælpeafsnittet i webbrowseren og på de følgende sider (klik bare på linket):
i Chrome-browseren
i Firefox-browseren
i Internet Explorer
i Opera-browseren
i Safari-browseren
i Microsoft Edge-browseren
7.6. Administratoren kan bruge Google Analytics- og Universal Analytics-tjenester leveret af Google Inc. i onlinebutikken. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) og Facebook Pixel-tjenesten leveret af Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Disse tjenester hjælper administratoren med at analysere trafik i onlinebutikken. De indsamlede data behandles som en del af ovenstående tjenester på en anonymiseret måde (disse er de såkaldte operationelle data, der forhindrer identifikation af en person) for at generere statistikker, der er nyttige til administration af onlinebutikken. Disse data er samlede og anonyme, dvs. de indeholder ikke identifikationsfunktioner (personlige data) for besøgende på Online Store-webstedet. Administratoren, der bruger de ovennævnte tjenester i onlinebutikken, indsamler sådanne data som kilder og medium til at erhverve besøgende til onlinebutikken og deres måde at opføre sig på onlinebutiks websted, information om enheder og browsere, hvorfra de besøger webstedet , IP og domæne, geografiske data og demografiske data (alder, køn) og interesser.

7.7. Det er muligt for en given person nemt at blokere deling af oplysninger med Google Analytics om deres aktivitet på Online Store-webstedet – til dette formål kan du installere en browser-tilføjelse leveret af Google Inc. tilgængelig her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 1. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Onlinebutikken kan indeholde links til andre websteder. Administratoren opfordrer til, at efter at have skiftet til andre websteder, skal du læse den fortrolighedspolitik, der er etableret der. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for administratorens onlinebutik.